base64

2013-07-04

把2进制文件转换位base64格式。

tar jcvf test.tar.bz2 a.txt

base64 test.tar.bz2 > test.tar.txt

base64 -d -i test.tar.txt > test1.tar.bz2

tar jxvf test1.tar.bz2

分类:Linux | 标签: |

相关日志

评论被关闭!